1395 یکشنبه 3 بهمن
تولید دستگاههای بدنسازی تک نام اسپرت
TakNam Sport Groups Co
عناوین خبری :

تجهیزات ماشینی
Machines
طراحی مدرن.زوایای استاندارد .کیفیت برتر
در هنگام تمرين با تجهيزات ماشيني بدنسازي ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ بدنسازي ﺑﻪورزش كارﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼﺧﺎﺻﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ورزش كار ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﻋﻀﻼﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ.
تجهیزات ماشینی