1396 سه شنبه 28 شهریور
فروش دستگاههای بدنسازی تک نام ایرانیان
TakNam Sport Groups Co
عناوین خبری :
  • جدیدترین دستگاههای بدنسازی با تک نام ایرانیان

  • ت.لید کننده دستگاه بدنسازی تک نام ایرانیان

  • بالاترین کیفیت با دستگاههای بدنسازی تک نام ایرانیان
امکان انجام حرکات شامل قفسه سینه جلو بازو پشت بازو جلو پا مناسب برای سایر اعضا
برای جلوگیری از درگیر شدن عضلات سرینی و هسمترنیگ، در طول حرکت با دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی پشت خود را صاف نگه دارید.
در زمان انجام حرکت با دستگاه بدنسازي جلو پا باید از سرعت متوسط بهره بگیرید و از سرعت دادن بی مورد به آن خوداری کنید.سعی کنید مقدار وزنه را طوری انتخاب کنید که بدون هیچ کم و کاستی به تکرار های گفته شده دست یابید.
Bootstrap Slider